Andaman & Nicobar 1
0
1
0

Andhra Pradesh 25
0
0
25

Arunachal Pradesh 2
2
0
0

Assam 14
9
3
2

Bihar 40
39
1
0

Chandigarh 1
1
0
0

Chhattisgarh 11
9
2
0

Dadra & Nagar 1
0
0
1

Daman & Diu 1
1
0
0

Delhi 7
7
0
0

Goa 2
1
1
0

Gujarat 26
26
0
0

Haryana 10
10
0
0

Himachal Pradesh 4
4
0
0

Jammu & Kashmir 6
3
0
3

Jharkhand 14
11
1
2

Karnataka 28
25
1
2

Kerala 20
0
16
4

Lakshdweep 1
0
1
0

Madhya Pradesh 29
28
1
0

Maharashtra 48
41
5
2

Manipur 2
1
0
1

Meghalaya 2
0
1
1

Mizoram 1
0
0
1

Nagaland 1
1
0
0

Orissa 21
8
1
12

Puducherry 1
0
1
0

Punjab 13
4
8
1

Rajasthan 25
25
0
0

Sikkim 1
0
0
1

Tamil Nadu 38
1
32
5

Telangana 17
4
3
10

Tripura 2
2
0
0

Uttar Pradesh 80
64
1
15

Uttarakhand 5
5
0
0

West Bengal 42
18
2
22

Lok Sabha 2019 545
350

Lok Sabha 2019 545
82

Lok Sabha 2019 545
110